Regulamin

REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERÓW NA PREZENTACJE 360⁰

 

 1. Wydawcą voucherów jest AB S.A. z siedzibą w Magnicach, przy ul. Europejskiej 4, 55-040 Magnice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000053834, NIP: 8951628481; Regon: 931908977, kapitał zakładowy: 16 187 644,00 zł (dalej: AB).
 2. Voucher jest wydawany przez AB w celu promocji dostępnej w AB usługi prezentacji 360⁰ produktów, wśród klientów lub potencjalnych klientów AB. Do realizacji vouchera uprawniony jest wyłącznie podmiot będący przedsiębiorcą.
 3. Voucher jest znakiem legitymacyjnym na okaziciela uprawniającym jego posiadacza (dalej: Posiadacz) do skorzystania w AB, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, z:
 • 90-dniowego darmowego dostępu do prezentacji 360⁰ produktów oferowanych przez AB oraz
 • wykonania przez AB nieodpłatnie 5 prezentacji 360⁰ wybranych przez Posiadacza produktów (których wymiary nie przekraczają 30x70x50cm).
 1. AB informuje, że realizacja przez Posiadacza vouchera stanowi odpłatne świadczenie przez AB usług, w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.).
 2. Voucher jest ważny do dnia 30.06.2017 r. Po upływie tego terminu AB uprawniona jest do odmowy jego realizacji.
 3. W celu zrealizowania vouchera należy dokonać zgłoszenia do AB na adres mailowy: ecommerce@ab.pl, przesyłając w wiadomości unikalny kod znajdujący się na voucherze.
 4. Warunkiem realizacji vouchera jest podpisanie przez Posiadacza z AB przesłanej w odpowiedzi na zgłoszenie umowy.
 5. Nieodpłatne prezentacje wybranych przez Posiadacza produktów zostaną wykonane przez AB, pod warunkiem dostarczenia tych produktów do AB, a następnie ich odebrania od AB na koszt Posiadacza.
 6. Wysyłając zgłoszenie realizacji vouchera Posiadacz oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 7. Reklamacje dotyczące realizacji vouchera mogą być składane przez Posiadacza na adres: ecommerce@ab.pl.
 8. AB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich udostępnienia na stronie http:/360.ab.pl/regulamin, z zastrzeżeniem, że nie mogą one naruszać praw nabytych przez Posiadacza przed zmianą.